Jezus zijn laatste gebed, voor hij stierf aan het kruis, was voor ons. Voor eenheid. Waarom was dit zo belangrijk? En hoe kunnen we met elkaar zorgen dat die eenheid er is en er blijft?

Eenheid

door Leendert van de Ruit

Eenheid.
Een woord dat tegenwoordig veel voorbij komt. Sommigen zien de eenheid verloren gaan. Anderen vertellen prachtige voorbeelden van eenheid die ontstaat, juíst in moeilijke tijden.

 

Wist je dat Jezus zijn allerlaatste gebed, in de tuin van Getsemane, ging over eenheid? Over ons?
We lezen het verhaal in Johannes 17. Vanaf vers 20 staat er het volgende:

“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: Ik in hen, en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.”

 

Jezus’ gebed voor ons is dus dat wij “allen één zullen zijn”. Hij zegt dit niet zomaar. Ik zie Jezus voor me in de tuin. Zittend op Zijn knieën, het uitschreeuwend naar Zijn Vader. Zijn laatste gebeden voordat Hij gaat sterven aan het kruis. Waarom nog zo’n laatste, vurig gebed voor eenheid?

Omdat Jezus precies weet welke zware tijden ons te wachten staan. Hij kent de toekomst, Hij weet hoe deze wereld zich zal gaan ontwikkelen en Hij weet dat in de laatste dagen de liefde af zal nemen. Dat de eenheid af zal nemen. En hij weet dat de grootste strategie van duivel is om verdeeldheid te zaaien. Om gemeentes te breken. Om huwelijken, een weerspiegeling van God’s liefde, te vernietigen. En dat de duivel alles zal gebruiken om de gemeente van Christus te vernietigen. Hoogmoed, seks, geld, macht, noem het maar op.
En daarom bidt Jezus: “Laat hen allen één zijn”.

 

Laten we juist in deze tijd ervoor zorgen dat de eenheid in de gemeente bewaard wordt. Dat we elkaar blijven zien, ongeacht hoe we over zaken denken. Dan zorgen we er samen voor dat de duivel geen invloed kan uitoefenen binnen de gemeente.

 

Waarom eenheid?

Waarom vindt Jezus het nog meer zo belangrijk om te bidden voor onze eenheid?
We lezen dat ook in dit stuk.

  1. “Opdat zij één zijn zoals wij”
  2. “Opdat de wereld gelooft”

God verlangt ernaar dat we steeds meer op Hem gaan lijken. En nergens is er een grotere eenheid dan in God zelf, de volmaakte drie-eenheid. En hij verlangt ernaar dat wij één zijn, zoals Hij één is.

En omdat we hiermee de wereld laten zien wie God is. Een getuigenis naar anderen, een voorbeeld. Juist in deze tijd van verdeeldheid is er geen grotere getuigenis mogelijk dan dat wij laten zien dat we één zijn, omdat God één is!

 

Hoe kunnen we dat dan doen?

Als we in de Bijbel kijken naar de relatie tussen de Vader, de Zoon en de Geest zien we één ding elke keer terugkomen: Eerbied en respect. Nergens lezen we dat Jezus de schepping maar niks vindt. Dat sommige dieren beter niet geschapen hadden kunnen worden, dat een paarse lucht mooier had geweest dan een blauwe, dat het water in de zeeën wel iets warmen had mogen zijn. Eerder in ditzelfde gebed zegt Jezus:
“Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt.”
No questions asked..
Nergens lezen we dat de Vader het werk van de Zoon afkraakt. Hij zegt: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb.”

Het geheim van Goddelijke eenheid is eerbied en respect. Laten we de ander hoger achten dan onszelf. Laten we respect hebben voor elkaar en elkaars mening en elkaar bemoedigen in plaats van af te breken. Elkaar onze waardering laten blijken voor al het werk dat er gebeurt in de gemeente. Voor hoe hard iedereen zijn best doet om er in deze tijd iets van te maken. Elkaar in gebed voor Zijn troon brengen.

Dan gaat de wereld Gods liefde zien door ons heen en zien we Johannes 13 in praktijk:
“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Welkom

Iedere zondag 10.00 uur

Adres samenkomst

Stationslaan 121, Harderwijk

Giften

NL77 RABO 0133 5150 95

Volg sefanja op

Facebook

Concept en ontwerp: Inzpire Design & Communicatie
Webdevelopment: Haagen Internet